arrow_drop_up arrow_drop_down

Algemene voorwaarden

Heb je vragen over onze algemene voorwaarden?

Algemene Voorwaarden {bedrijfsnaam}

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begrippen

De onderstaande begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

Aanbod: een eenzijdige rechtshandeling van Dropship Uitbesteding tot het leveren van Diensten die bij aanvaarding daarvan tot een Overeenkomst leidt.

Acceptatie: de goedkeuring van de Klant voor de eindoplevering van de Dienst(en).

Algemene Voorwaarden: de voorwaarden zoals opgenomen in dit document.

Dagen: iedere kalenderdag.

Dienst of Diensten: de diensten die Dropship Uitbesteding levert, (niet uitputtend) inhoudende het leveren van stores, productomschrijvingen, video advertenties, scrollstoppers, thumbnails en logo’s.

Eindoplevering: het door Dropship Uitbesteding ter Acceptatie aan de Klant aanbieden van (onderdelen van) de Dienst(en).

Fatale Termijn: een nadrukkelijk als zodanig door Partijen overeengekomen termijn bij overschrijding waarvan de Partij ten aanzien van wie de termijn is gesteld terstond, dat wil zeggen zonder ingebrekestelling, in verzuim geraakt.

Formulier: het formulier wat de Klant na het bestellen van de Dienst(en) per mail ontvangt, waarin de Klant diens wensen en ideeën invult.

Klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon met wie Dropship Uitbesteding een Overeenkomst heeft gesloten ter uitvoering van de Dienst(en).

Opdracht/Overeenkomst (van Opdracht): de Overeenkomst van Opdracht, waarbij Dropship Uitbesteding zich verplicht de nader overeen te komen Dienst(en) te leveren ten behoeve van de Klant.

 Oplevering: het door Dropship Uitbesteding ter revisie aan de Klant aanbieden van (onderdelen van) de Dienst(en).

 Partij of Partijen: de Klant of Dropship Uitbesteding of beide.

 Schriftelijk: tekst op een fysieke gegevensdrager zoals papier. Een e-mail kan tevens als schriftelijk worden aangemerkt, mits de identiteit van de Partij duidelijk is en de e-mail een elektronische handtekening bevat.

 

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Dropship Uitbesteding

Verlengde Poolseweg 16, 4818CL Breda

E-mailadres: info@dropshipuitbesteding.com

KvK-nummer: 77879406

Btw-identificatienummer: NL003253305B69

Website: www.dropshipuitbesteding.com

 

Artikel 3. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Dropship Uitbesteding, op elke Dienst die Dropship Uitbesteding levert en op iedere Opdracht die aan Dropship Uitbesteding wordt verstrekt en op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op gewijzigde, aanvullende en vervolgopdrachten.

De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden ter beschikking gesteld aan de Klant. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Dropship Uitbesteding aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden zijn in te zien. Indien noodzakelijk zal Dropship Uitbesteding deze Algemene Voorwaarden op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos toezenden aan de Klant.

Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kunnen de Algemene Voorwaarden, voordat de Overeenkomst wordt gesloten, langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld.

Indien Dropship Uitbesteding van de Klant niet heeft gevorderd om deze Algemene Voorwaarden na te leven, neemt dit het recht van Dropship Uitbesteding niet weg om dit alsnog te doen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Indien zich een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden is voorzien, dient deze situatie te worden beoordeeld in het licht van deze Algemene Voorwaarden. 

Indien er onduidelijkheden bestaan over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dienen de bepalingen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 4. Het Aanbod

Het Aanbod bevat een vrijblijvende, volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Diensten. De omschrijving van de aangeboden Diensten is voldoende gedetailleerd zodat voor de Klant een goede beoordeling van het Aanbod mogelijk is.

Dropship Uitbesteding behoudt zich het recht voor om een Aanbod te wijzigen of in te trekken. De wijziging of intrekking is vormvrij.

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden Dropship Uitbesteding niet.

Indien blijkt dat door de Klant verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Dropship Uitbesteding het recht de prijzen hierop aan te passen.

 

Artikel 5. De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een Aanbod heeft aanvaard door hiervan een schriftelijke bevestiging aan Dropship Uitbesteding te zenden. 

Indien de Klant het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, stuurt Dropship Uitbesteding een elektronische bevestiging van de ontvangst van de aanvaarding voordat de Overeenkomst tot stand komt.

Het herroepingsrecht van de Klant is uitgesloten vanaf het moment dat de uitvoering van de Overeenkomst aanvangt. De uitvoering van de Overeenkomst vangt aan nadat de Klant het Formulier heeft ingevuld.

Indien de Overeenkomst namens meerdere Klanten is aangegaan, zijn alle Klanten hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

De Overeenkomst mag slechts met wederzijds goedvinden worden gewijzigd.

  

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

De uitvoering van de Overeenkomst vangt aan nadat de Klant het Formulier heeft ingevuld dat hij/zij na aanschaf van de gewenste Dienst(en) per mail ontvangt.

De Klant dient het Formulier tijdig in te vullen zodat Dropship Uitbesteding tijdig kan beginnen aan het uitvoeren van de Opdracht.

De Klant mag het Formulier niet vaker in vullen dan het aantal door hem bestelde Diensten. De Klant mag de link naar het Formulier niet delen met derden.

Indien de Klant het Formulier onterecht meerdere keren invult, het Formulier met een derde deelt of door een derde in laat vullen, leidt dit tot een direct opeisbare boete ter hoogte van 5 keer het aankoopbedrag van de betreffende Dienst(en) per ingevuld Formulier die betaald dient te worden aan Dropship Uitbesteding. Dit onverminderd het recht van Dropship Uitbesteding om de overtreding te doen beëindigen via een gerechtelijke procedure.

Dropship Uitbesteding spant zich in om de Opdracht met de grootste zorgvuldigheid en kwaliteit uit te voeren.

Dropship Uitbesteding biedt tijdens het uitvoeren van de Opdracht in bepaalde gevallen een (aantal) revisie(s) aan. Het aantal revisies staat per Dienst in de productomschrijving aangegeven en hiervan kan slechts met wederzijds goedvinden worden afgeweken.

Bij een revisie dient de Klant te controleren of de Dienst voldoet aan diens verwachtingen. Indien dat niet het geval is, dient de Klant de door hem/haar gewenste wijzigingen of eventuele opmerkingen binnen 24 uur door te geven door het revisieformulier in te vullen. Het revisieformulier dient voldoende gedetailleerd te worden ingevuld en een volledige en nauwkeurige omschrijving te bevatten van de gewenste aanpassingen en/of opmerkingen zodat Dropship Uitbesteding de gewenste aanpassingen en/of opmerkingen op de juiste wijze kan verwerken.

Indien de Klant het revisie-Formulier niet binnen de aangegeven termijn heeft ingevuld, is Dropship Uitbesteding niet verplichting om het formulier in behandeling te nemen en kan Dropship Uitbesteding direct overgaan tot Eindoplevering.

Dropship Uitbesteding is niet verplicht om, indien het aantal revisies is verbruikt, eventuele aanwijzingen van de Klant op te volgen ter aanpassing of wijziging van de Dienst. Indien Dropship Uitbesteding besluit om aanvullende aanwijzingen van de Klant op te volgen die afwijken van wat reeds is overeengekomen in eerdere revisies, behoudt zij het recht voor om hiervoor extra kosten in rekening te brengen.

 Dropship Uitbesteding is bevoegd om ter uitvoering van een Opdracht derden in te schakelen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Indien Dropship Uitbesteding een derde inschakelt, zal zij hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

 Dropship Uitbesteding behoudt zich het recht voor om de door haar gebruikte systemen, websites en diensten (gedeeltelijk) tijdelijk buiten gebruik te stellen om deze systemen te onderhouden, verbeteren of aan te passen.

 

Artikel 7. De (Eind)Oplevering van de Dienst(en)

De Oplevering van de bestelde Dienst(en) ten behoeve van de revisie(s) en de Eindoplevering van de bestelde Dienst(en) ter Acceptatie door de Klant vindt per mail plaats. Voor de Eindoplevering van een Logo of Store is een Acceptatie van de Klant nodig, dit geschiedt per mail. 

Dropship Uitbesteding spant zich in om de Eindoplevering te laten plaatsvinden binnen de op de website aangegeven termijn. De op de website aangegeven termijn is echter geen Fatale Termijn en afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan de eindoplevering later plaatsvinden.

Indien de Eindoplevering van de bestelde Dienst 7 dagen na het verlopen van de afgesproken termijn nog niet heeft plaatsgevonden, kan de Klant Dropship Uitbesteding in gebreke stellen en haar een redelijke termijn voor nakoming stellen.

Indien Dropship Uitbesteding niet binnen de in lid 3 benoemde redelijke termijn tot eindoplevering overgaat, is Dropship Uitbesteding in verzuim, tenzij de vertraging van de Eindoplevering niet aan Dropship Uitbesteding toe te rekenen is, of oplevering blijvend onmogelijk is.

Dropship Uitbesteding is niet in verzuim indien het niet nakomen van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen veroorzaakt wordt doordat de Klant de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet tijdig nakomt of niet voldoet aan de van hem/haar te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 8. Prijzen

Alle aangeboden prijzen van Dropship Uitbesteding, bijvoorbeeld op websites, in berichten op sociale mediakanalen, in folders of in andere berichtgeving, zijn in euro’s en onder voorbehoud van (spel)fouten. Het is aan Dropship Uitbesteding om te concluderen wanneer er sprake is van een dergelijke fout. Voor de gevolgen van een fout in de aangegeven prijs is Dropship Uitbesteding niet aansprakelijk.

Alle door Dropship Uitbesteding in rekening te brengen bedragen zijn in worden verhoogd met de toepasselijke omzetbelasting (BTW) en andere van overheidswege verplichte belastingen of heffingen.

Dropship Uitbesteding heeft te allen tijde het recht om de prijzen te verhogen en een actieprijs in te trekken.

 

Artikel 9. Betaling

Betaling van de door de Klant bestelde Dienst(en) geschiedt op het moment van aanschaf van de betreffende Dienst(en). Dropship Uitbesteding vangt slechts aan met de uitvoering van de dienstverlening indien het verschuldigde bedrag is betaald.

Bij gebreke van tijdige betaling is Dropship Uitbesteding zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente bij de Klant in rekening te brengen vanaf de eerste verzuimdag van betaling tot aan de dag van de voldoening van de geldsom. Tevens heeft Dropship Uitbesteding het recht om conform artikel 6:96 lid 2 sub c van het Burgerlijk Wetboek buitengerechtelijke incasso diensten in te schakelen en het door de Klant verschuldigde bedrag te vermeerderen volgens de berekeningen uit artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Overige in redelijkheid gemaakte kosten, de gerechtelijke kosten en kosten gemaakt ter uitvoering van een gerechtelijk vonnis ter verhaal van het door de Klant verschuldigde bedrag, komen tevens voor rekening van de Klant.

Indien de Klant in surseance van betaling verkeert of faillissement heeft aangevraagd, worden de kosten die verschuldigd zijn voor de door Dropship Uitbesteding geleverde Dienst(en) direct opeisbaar.

Dropship Uitbesteding mag te allen tijde haar dienstverlening opschorten of beëindigen indien de Klant een factuur niet (tijdig) betaalt. Dropship Uitbesteding is niet aansprakelijk voor schade van de Klant of schade van derden die voortvloeit uit een dergelijke opschorting of beëindiging van de dienstverlening.

  

Artikel 10. Verplichtingen van de Klant

De Klant is verplicht om de juiste en correcte (verzochte) informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst te verstrekken aan Dropship Uitbesteding. Indien de Klant deze verplichting niet nakomt en Dropship Uitbesteding dientengevolge niet over kan gaan tot een goede dienstverlening, is Dropship Uitbesteding hiervoor niet aansprakelijk en komen de gevolgen hiervan voor risico en rekening van de Klant.

Dropship Uitbesteding is niet verplicht om de juistheid, betrouwbaarheid en/of volledigheid van de door de Klant aangeleverde informatie, gegevens of bescheiden te controleren en is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige informatie.

Indien Dropship Uitbesteding om aanvullende informatie vraagt en de Klant deze informatie niet (tijdig) verstrekt, heeft Dropship Uitbesteding het recht om haar dienstverlening op te schorten of te beëindigen zonder hiervoor aansprakelijk te zijn.

 

Artikel 11. Beperking van de aansprakelijkheid

Dropship Uitbesteding is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade (zoals, niet uitputtend: gevolgschade, bedrijfsschade in welke vorm dan ook, reputatieschade, naamsschade, winstderving, verliezen, belastingschade, schade door bedrijfsstagnatie, vertragingsschade, gemiste besparingen, renteschade of immateriële schade) die voortvloeit uit of samenhangt met de uitvoering van de Opdracht.

Dropship Uitbesteding is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door gehele of gedeeltelijke opschorting of beëindiging van haar dienstverlening.

Bij het inschakelen van derden is Dropship Uitbesteding tegenover de Klant niet aansprakelijk voor enige fout van deze derde of schade veroorzaakt door deze derde. Dropship Uitbesteding heeft tevens de bevoegdheid bedingen ter beperking van aansprakelijkheid die deze derden hanteren mede namens de Klant te aanvaarden.

Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Dropship Uitbesteding, dient de Klant Dropship Uitbesteding binnen 14 dagen na de ontdekking van de tekortkoming schriftelijk in gebreke te stellen. De Klant dient de tekortkoming in deze schriftelijke ingebrekestelling voldoende duidelijk, gedetailleerd en nauwkeurig te omschrijven, zodat Dropship Uitbesteding de mogelijkheid heeft daar adequaat op te reageren. Dropship Uitbesteding is slecht gehouden tot het betalen van een schadevergoeding indien de Klant Dropship Uitbesteding binnen de aangegeven termijn in gebreke heeft gesteld en Dropship Uitbesteding deze tekortkoming niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld.

In het geval dat Dropship Uitbesteding aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid en het bedrag van eventuele schadevergoeding beperkt tot het totale bedrag dat Dropship Uitbesteding aan de Klant heeft gefactureerd (en geïnd) in de laatste 6 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

De Klant vrijwaart Dropship Uitbesteding en alle aan Dropship Uitbesteding verbonden personen voor de gevolgen van aanspraken van derden die voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van de Opdracht, waaronder begrepen mogelijke kosten van juridische bijstand.

 

Artikel 12. Overmacht

Indien er sprake is van een overmachtssituatie waardoor Dropship Uitbesteding haar Diensten niet of niet volledig kan leveren, is zij daarvoor niet aansprakelijk.

Onder overmacht wordt onder andere (niet uitputtend) verstaan: (a) stroomstoringen, (b) storing of gebrekkigheid van de programmatuur in de communicatiediensten van derden, (c) storingen, extern onderhoud of uitvallen van het internet of de telecommunicatie-infrastructuur, (d) netwerkaanval, SYN flood, DoS of DDoS- attacks, (e) binnenlandse onrust, (f) mobilisatie, (g) oorlog, (h) staking, (i) uitsluiting, (j) bedrijfsstoornissen, (k) brand, (l) overstroming, (m) extreme weersomstandigheden (n) pandemie/het uitbreken van een virus.

Dropship Uitbesteding zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de door haar geleverde Diensten, de Klant te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking van de dienstlevering.

In geval van overmacht hebben beide Partijen 1 maand na aanschaf van een Dienst het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Eventuele kosten die gemoeid zijn met deze ontbinding en verliezen die hieruit voortvloeien, komen voor risico en rekening van de Klant.

 

Artikel 13. Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij schriftelijk of mondeling in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De vertrouwelijkheid van de informatie vloeit voort uit de Overeenkomst en de vertrouwelijkheid van informatie moet eveneens worden aangenomen indien de informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk aangemerkt kan worden.

De geheimhoudingsplicht ziet niet op informatie die openbaar of algemeen bekend is of op informatie die Dropship Uitbesteding buiten de Overeenkomst om heeft verkregen.

De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de Overeenkomst en voor een periode van 4 jaar na afloop daarvan.

Bij schending van de plichten uit dit artikel door de Klant, leidt dit tot een direct opeisbare boete van € 5.000,00 (vijfduizend euro) per inbreukmakende handeling die betaald dient te worden aan Dropship Uitbesteding. Dit onverminderd het recht van Dropship Uitbesteding om een inbreuk te doen beëindigen via een gerechtelijke procedure.

 

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Dropship Uitbesteding, die onder andere liggen op (niet uitputtend) alle in het kader van de levering van de Dienst(en) van Dropship Uitbesteding ontworpen of ter beschikking gestelde teksten, documenten, offertes, afbeeldingen, alle overige materialen en ontwerpen, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Dropship Uitbesteding, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Dit is het geval bij de Eindoplevering van een Logo, Store of Video. In deze gevallen gaat het intellectuele eigendomsrecht over naar de Klant, indien de verschuldigde bedragen zijn voldaan.

Ieder gebruik buiten de strekking van de Overeenkomst en iedere verveelvoudiging, openbaarmaking of wijziging zonder voorafgaande toestemming van Dropship Uitbesteding van de materialen uit lid 1, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht respectievelijk een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Dropship Uitbesteding. Een dergelijke schending leidt tot een direct opeisbare en niet voor rechterlijke machtiging vatbare boete van € 5.000,00 (vijfduizend euro) per inbreukmakende handeling die betaald dient te worden aan Dropship Uitbesteding. Dit onverminderd het recht van Dropship Uitbesteding om haar schade vergoed te krijgen en een inbreuk te doen beëindigen via een gerechtelijke procedure.

 

Artikel 15. Privacy 

Indien Dropship Uitbesteding persoonsgegevens verwerkt, al dan niet in verband met de uitvoering van een Overeenkomst, vindt deze verwerking plaats in overeenstemming met de privacyverklaring van Dropship Uitbesteding. De privacyverklaring maakt deel uit van de Overeenkomst en is te raadplegen op www.dropshipuitbesteding.com/pages/privacy-policy.

De Klant stemt ermee in dat Dropship Uitbesteding bij de uitvoering van de Opdracht gebruik maakt van door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor de opslag van gegevens. Dropship Uitbesteding is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke diensten.

 

Artikel 16. Klachten en opmerkingen

Indien de Klant niet tevreden is over de uitvoering van de Overeenkomst of de Eindoplevering van de Dienst door Dropship Uitbesteding, kan de Klant binnen 10 dagen na oplevering een Schriftelijke klacht indienen.

Dropship Uitbesteding streeft ernaar om deze klacht binnen 14 dagen van een antwoord te voorzien.

Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van Klant niet op.

Partijen spannen zich in om samen tot een redelijke oplossing te komen.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze

De rechtsverhouding tussen de Klant en Dropship Uitbesteding wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de Klant en Dropship Uitbesteding voortvloeien, kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.

Alle geschillen zoals bedoeld in lid 1, worden in eerste instantie exclusief beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Artikel 18. Wijzigingen

Dropship Uitbesteding is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen. Van iedere wijziging en/of aanvulling ontvangt de Klant bericht.