arrow_drop_up arrow_drop_down

Privacy Policy

Heb je vragen over onze privacy?

Privacyverklaring {Dropshipuitbesteding}

Privacyverklaring

 

Dropshipping Uitbesteding (hierna: ‘wij’ of ‘ons’) hecht belang aan de bescherming van uw privacy. Dropshipping Uitbesteding verwerkt de persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’). De via deze website van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en worden enkel gebruikt op de manier zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

 

In deze Privacyverklaring lichten wij toe:

1. Op wie is deze Privacyverklaring van toepassing?

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij en op welke wijze?

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

4. Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

6. Wie hebben toegang tot uw persoonsgegevens?

7. Wat zijn uw rechten? 

8. Beveiliging

9. Websites van derden

10. Cookieverklaring

11. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

12. Vragen

 

Op wie is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle personen die deze website bezoeken of op degenen van wie wij in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens verwerken.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP adres;

Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;

Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van het leveren van onze diensten, zoals uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, en alle overige door u aan ons verstrekte persoonsgegevens;

Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

 

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt data bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door het invoeren van uw gegevens op onze website of door ons een mail te sturen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals het Handelsregister of door gebruik te maken van openbare bronnen.

 

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Om onze diensten te verlenen;

Om geleverde diensten te factureren;

Voor marketing activiteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn;

Voor het behandelen van uw informatie-aanvraag over onze diensten;

Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

 

Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende grondslagen uit de AVG:

 

De uitvoering van een overeenkomst;

Uw toestemming;

Gerechtvaardigd belang.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. Wij verwijderen tevens uw persoonsgegevens als u uw toestemming heeft ingetrokken of als u voor opt-out heeft gekozen.

 

Wie hebben toegang tot uw persoonsgegevens?

Voor de levering van onze diensten kan het nodig zijn uw persoonsgegevens met anderen te delen. Uw persoonsgegevens zijn enkel op een ‘need to know’ basis inzichtelijk voor de daartoe door ons geautoriseerde personen die werkzaamheden verrichten om onze diensten te kunnen verlenen. Ter uitvoering van onze diensten kan het zo zijn dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met een partij die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt. Indien dat het geval is, spannen wij ons in om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Buiten de in deze Privacyverklaring genoemde situaties, zullen wij uw persoonsgegevens niet bekendmaken of delen met derden.

 

Wat zijn uw rechten?

Op grond van de privacyregelgeving heeft u als betrokkene een aantal rechten. Zo kunt u bijvoorbeeld verzoeken om:

Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

Het recht op verbetering of aanvulling van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;

Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens.

 

Tevens kunt u eerder verleende toestemming intrekken. Voor meer informatie over de rechten die u kunt uitoefenen op basis van de privacyregelgeving verwijzen wij u ook graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Beveiliging

Wij doen ons best om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Websites van derden

Op onze website staan hyperlinks naar websites van andere organisaties en social media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en diensten van dergelijke partijen. Evenmin zijn wij verantwoordelijk voor het privacybeleid of cookiebeleid van dergelijke partijen.

 

Cookies

Op deze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. De hiermee verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon en bevatten geen persoonsgegevens. Wij maken gebruik van twee soorten cookies:

 

Noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website;

Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om de website en bijbehorende statistieken te analyseren, waardoor wij de website kunnen optimaliseren.

 

U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan echter wel invloed hebben op het functioneren van onze website.

 

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 5 augustus 2020. Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door middel van het aanpassen van deze pagina. U wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen.

 

Vragen

Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via: info@dropshipuitbesteding.com